Smetanovo náměstí a okolí

Ostrava, Smetanovo náměstí a Černá louka

2018

Město Ostrava

Koncept návrhu je postaven na zahuštění stávající urbanistické struktury. Jedná se o doplnění zástavby o nové objekty, vytvoření městkých prostor – ulic a náměstí, definování zastavěných a parkových ploch, vytvoření dopravní logiky a usměrnění dopravy v klidu. Zahušťování není samoúčelným konceptem, je zdůvodněn ekonomickým fugováním města, jeho výdaji spojenými se správou a údržbou a s dopravní obslužností přepočtenou na jednoho obyvatele. Ostrava je zastavěna velice řídce a řešené území, které se nachází v těsné blízkosti historického centra, s vazbou na park a řeku a zároveň v sousedství dvou divadel se jeví jako ideální místo pro zástavbu rezidenčního typu. Stávající zástavba Moravské Ostravy, která se táhne od řešeného území směrem na sever, je řešena jako bloková. Opačným směrem k Nové Karolině je dle studie zpracované ateliérem Casua rovněž navržená bloková zástavba. Území Černé louky je řešené studií ateliéru Maxwan a je pojato jako přechod mezi intenzivní zástavbou a parkem, který je ve studii lemován prstencem solitérních (kulturních) staveb. Náš návrh reaguje na stávající zástavbu - rostlou historickou a solitérní mladšího data – dostavbou čtyř samostatně stojících objektů. Cílem je různé druhy zástavby propojit a dotvořit tak, aby vzniklá nová čtvrť byla uživatelsky příjemná pro své obyvatele i návštěvníky. To při zohlednění významných vzrostlých stromů (a zákonných a normových požadavků).